Gdzie zgłosić interwencję?

W związku z licznymi telefonami od mieszkańców miasta Gdańska lub turystów przybywających na Wybrzeże informujemy, iż Fundacja Pomocy Zwierzętom BONO nie prowadzi schroniska, nie ma też wozu patrolowego do interwencji w/s zwierzat błąkających się ,leżacych na poboczach dróg, kotów zakleszczonych na drzewach, łabędzi zaplątanych w linki i siatki ,młodych piskląt wypadłych z gniazd itp., ale zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie zwierząt takie działania przejęły poszczególne gminy.

Jeśli znajdziecie Państwo dzikie zwierzę np. sarnę powiadomcie najbliższe nadleśnictwo (teren poszczególnych nadleśnictw na obszarze Trójmiasta nie pokrywa się z terenem poszczególnych miast i najlepiej najpierw zadzwonić do Nadleśnictwa Gdańsk tel. 58 321 22 00).

Jeśli znajdziecie Państwo ptaka - zgłoście to do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku tel. 58 68 36 800.

Jeśli znajdziecie Państwo psa, kota w potrzebie w pierwszej kolejności ustalcie gminę właściwą ze względu na miejsce znalezienia/przebywania zwierzęcia i zgłoście to odpowiednim instytucjom. Poniżej przygotowaliśmy wykazy z gminy Gdańsk - miejsca siedziby naszej fundacji, jak i gmin sąsiednich:

1. UCHWAŁA NR XXIV/494/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku

"§ 15.

Miasto zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przy czym:

1) w godzinach od 08:00 do 24:00 – przez Schronisko Promyk (tel.58/522-37-27)

2) w godzinach od 00:00 do 08:00 – przez ZDiZ poprzez Dyżurnego Inżyniera Miasta wzywającego pomoc do zdarzenia." tel. 58 524-45-00 (całodobowy)

"§ 17.

1. Szczególne działania realizowane przez Miasto w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt obejmują:

1) odławianie i umieszczanie w Schronisku na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych i służb publicznych psów bezdomnych, zagubionych i błąkających się oraz z wypadków samochodowych," (Straż Miejska tel. 58 301-30-11, tel. alarmowy 986)

2. UCHWAŁA NR XVIII/ 212 /2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Sopotu w 2012 roku:

"4.4. Odławianie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Sopotu w sposób humanitarny i profesjonalny realizują:

1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (tel. 58 551 24 57) w ramach zawartej umowy na prowadzenie Schroniska. Odłowionym zwierzętom zapewnia się opiekę w Schronisku.

2. Straż Miejska (58 521-37-50, 521-38-50) posiadając specjalistyczny samochód dostosowany do przewozu zwierząt, którym odłowione zwierzęta przewożone są do Schroniska“

4.6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1. Schronisko (poprzez udzielanie pomocy bezdomnym psom i kotom chorym i rannym oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych;

2. Straż Miejska (58 521-37-50, 521-38-50, tel. alarmowy 986) prowadząca dyżur całodobowy poprzez podejmowanie interwencji niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia."

3. UCHWAŁA NR XVIII/344/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r.

w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2012

"§8

Gmina Miasta Gdyni zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez:

1) całodobową pomoc rannym, bezdomnym zwierzętom z terenu Gdyni wykonywaną w ramach zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo (tel. 58 622 25 52)

2) w godzinach 7:00-22:00 pomoc rannym dzikim, egzotycznym oraz gospodarskim zwierzętom z terenu Gdyni w ramach umowy z lekarzem weterynarii. 

§10

Zadania o których mowa w § 3-6 Gmina Miasta Gdyni powierza Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals (tel. interwencyjny 58 550 43 73)”.

4.UCHWAŁA Nr XIV/167/2012 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z 29 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012.

㤠6

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami

1. Wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański prowadzone jest w sposób stały, poprzez przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców, organizacji społecznych, Straży Miejskiej (tel. 58 6832953, 58 382 40 00) i innych służb porządkowych o bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zwierzętach.”

§ 8

Zasady zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz postępowania ze zwierzętami gospodarskimi

1. W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, Gmina Miejska Pruszcz Gdański zapewni zwierzęciu całodobową opiekę weterynaryjną w wybranym w drodze zapytania ofertowego gabinecie weterynaryjnym.

2. Zgłoszenia o potrzebie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej zgłaszać mogą Policja (tel. 997), Straż Miejska, Straż Pożarna oraz pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej.

5. UCHWAŁA NR XVI/193/2012 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

"§ 4. 1. Na terenie Gminy Wejherowo wprowadza się stałe, interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.

3. Gmina Wejherowo zapewni dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zawierając umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt."

Więcej uchwał znajdziecie tu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl (należy wpisać w wyszukiwarkę hasło np. „zwierzęta")

Jak możesz pomóc naszym podopiecznym?
Fot. Sławek Panek
Fundacja Pomocy Zwierzętom "BONO"
Zagórze 2b, 66-016 Czerwieńsk
Telefon (Mira L.): 660 474 121
Telefon (Beata): 502 623 982
E-mail: info@fundacjabono.pl
Konto: PL53 1240 1268 1111 0010 3558 4567
SWIFT: PKOPPLPW, KRS: 0000365802
© Fundacja Bono. Wykonanie: strony internetowe Słupskstrony internetowe słupsk